Thông qua việc hợp tác giữa Bộ môn Tự động hoá Thiết kế cầu đường và Công ty MIDAS IT. Bộ môn TĐHTKCĐ tiếp nhận đăng ký dùng thử các sản phẩm phần mềm của MIDAS IT.
Thời hạn dùng thử kéo dài từ 1 tới 3 tháng tuỳ thuộc vào nhu cầu của người dùng thử. Đăng ký tại đây.