Căn cứ vào quyết định số 630/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu của các Tiểu ban.

Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 45, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tiểu ban Công trình 7 Khoa Công trình đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu (số lượng) 10 đề tài NCKH sinh viên.

Thời gian: 7:30 sáng thứ hai ngày 20.4.2015

Địa điểm: Phòng 302A7.

Yêu cầu mỗi nhóm in 02 quyển thuyết minh và chuẩn bị bản trình chiếu để bảo vệ.

Các nhóm sinh viên có mặt từ 7h cùng ngày.