Điểm thành phần – Lớp DB K53

Các bạn sinh viên tải file theo các đường link sau: – Bảng tổng kết điểm thành phần:https://www.dropbox.com/s/zdpgceai9g6989y/Tinh%20diem%20DB53.pdf?dl=0– Bảng thống kê điểm trên lớp và bài tập về nhà (qua emails):https://www.dropbox.com/s/k3yuhssjfyq1rtd/Diem%20BT%20-%20emails%20DB53.pdf?dl=0 Các bạn sinh viên xem lại điểm của mình. Đọc tiếp…