Các ảnh hưởng của Gió đến kết cấu

Tên Tiếng Anh: Wind and Its Effects on Structures

Tác giả:  Phạm Hoàng Kiên

         TS., Công ty tư vấn thiết kế CTI Engineering, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8430

Kiến thức về gió và các ảnh hưởng của nó đến kết cấu là những kiến thức không thể thiếu được khi thiết kế những công trình lớn như cầu treo dây võng, dây văng hay các siêu cao ốc. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu với người đọc những kiến thức cơ bản nhất trong thiết kế kháng gió. Đầu tiên, một số đặc tính chung của các tác động của gió, có so sánh với tác động gây ra bởi động đất, được trình bày. Tiếp theo, các hiện tượng khí lực học phát sinh bởi gió sẽ được giới thiệu. Trong bài viết này, tác giả không đi sâu về các phương pháp tính cũng như những qui định mang tính qui trình, mà chủ yếu tập trung giới thiệu để người đọc hiểu được bản chất của các hiện tượng gây ra bởi gió. 

  Key Words: Gió, tác dụng tĩnh, tác dụng động, kết cấu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *