Đề tài NCKH cấp trường năm 2018

TT MÃ SỐ KẾT QUẢ NGHIỆM THU TÊN ĐỀ TÀI BỘ MÔN KHOA CHỦ NHIỆM THAM GIA THỰC HIỆN
1 T2018-CT-006 Duyệt cấp khoa Nghiên cứu đánh giá hư hỏng khu vực neo cáp dây văng tại một số cầu ở Việt Nam Tự động hóa Thiết kế cầu đường Khoa Công trình ThS. Lê Đắc Hiền
  1. PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên
2 T2018-CT-028 Duyệt cấp khoa Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu GPS phục vụ đánh giá quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội Tự động hóa Thiết kế cầu đường Khoa Công trình ThS. Hoàng Thùy Linh
  1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên
  2. TS. Nguyễn Hoàng Tùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *