Điểm bài kiểm tra lớp học phần N11.BT2 – ngày 03/03/2015

Điểm bài kiểm tra ngày 03/03/2015

 

STT Mã sinh viên Mã đề thi Số câu đúng Điểm Điểm (làm tròn) Mô tả thêm
1 1221847 0101 5 5 5 Sinh viên tô sai mã
2 1203047 0101 5 5 5 Thành công!
3 1212786 0101 4 4 4 Thành công!
4 1213888 0101 4 4 4 Thành công!
5 1214273 0101 5 5 5 Thành công!
6 1206527 0101 4 4 4 Thành công!
7 1221538 0101 4 4 4 Thành công!
8 1221511 0101 4 4 4 Thành công!
9 1202831 0101 6 6 6 Sinh viên tô sai mã
10 1220722 0101 6 6 6 Thành công!
11 1220830 0101 3 3 3 Thành công!
12 1206260 0101 3 3 3 Thành công!
13 1207378 0101 2 2 2 Thành công!
14 1221433 0101 4 4 4 Thành công!
15 1228109 0101 3 3 3 Thành công!
16 1208540 0101 4 4 4 Thành công!
17 1203592 0101 4 4 4 Thành công!
18 1220458 0101 7 7 7 Thành công!
19 1221939 0101 8 8 8 Thành công!
20 1201333 0101 9 9 9 Thành công!
21 1202244 0101 7 7 7 Thành công!
22 1209787 0101 7 7 7 Thành công!
23 1214204 0101 7 7 7 Thành công!
24 1202896 0101 7 7 7 Thành công!
25 1214775 0101 7 7 7 Sinh viên tô sai mã
26 1220108 0101 8 8 8 Thành công!
27 1201175 0101 8 8 8 Thành công!
28 1221178 0101 8 8 8 Thành công!
29 1211794 0101 8 8 8 Thành công!
30 1220547 0101 8 8 8 Thành công!
31 1206119 0101 8 8 8 Thành công!
32 1207523 0101 7 7 7 Sinh viên tô sai mã
33 1220194 0101 9 9 9 Thành công!
34 1210845 0101 6 6 6 Thành công!
35 1213361 0101 6 6 6 Thành công!
36 1220401 0101 7 7 7 Thành công!
37 1203712 0101 5 5 5 Thành công!
38 1202922 0101 7 7 7 Thành công!
39 1100231 0101 6 6 6 Thành công!
40 1204879 0101 5 5 5 Thành công!
41 1208031 0101 7 7 7 Thành công!
42 1221105 0101 8 8 8 Thành công!
43 1220198 0101 4 4 4 Thành công!
44 1214302 0101 4 4 4 Thành công!
45 1203173 0101 4 4 4 Thành công!
46 1208277 0101 4 4 4 Thành công!
47 1201465 0101 4 4 4 Thành công!
48 1207559 0101 4 4 4 Thành công!
49 1209980 0101 4 4 4 Thành công!
50 1201694 0101 4 4 4 Thành công!
51 1205976 0101 4 4 4 Thành công!
52 1228510 0101 4 4 4 Thành công!
53 1228385 0101 4 4 4 Thành công!
54 1209491 0101 4 4 4 Thành công!
55 1220230 0101 4 4 4 Thành công!
56 1208970 0101 7 7 7 Thành công!
57 1208181 0101 7 7 7 Thành công!
58 1207855 0101 6 6 6 Thành công!
59 1206822 0101 6 6 6 Sinh viên tô sai mã
60 1212218 0101 4 4 4 Thành công!
61 1208597 0101 6 6 6 Thành công!
62 1202259 0101 6 6 6 Thành công!
63 1214010 0101 6 6 6 Thành công!
64 1201850 0101 7 7 7 Thành công!
65 1202761 0101 7 7 7 Thành công!
66 8812707 0101 8 8 8 Thành công!
67 1214944 0101 8 8 8 Thành công!
68 1203138 0101 8 8 8 Thành công!
69 1208144 0101 7 7 7 Thành công!
70 1213899 0101 6 6 6 Thành công!
71 1220127 0101 6 6 6 Thành công!
72 1200191 0101 6 6 6 Thành công!
73 1203757 0101 7 7 7 Thành công!
74 1200610 0101 7 7 7 Thành công!
75 1201233 0101 6 6 6 Thành công!
76 1210761 0101 5 5 5 Thành công!
77 1205326 0101 6 6 6 Sinh viên tô sai mã
78 1208567 0101 6 6 6 Thành công!
79 1202349 0101 6 6 6 Thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *