Điểm đồ án tốt nghiệp lớp TĐHTKCĐ K52, đợt 2, năm học 2015-2016

Điểm đồ án tốt nghiệp lớp TĐHTKCĐ K52, đợt 2, năm học 2015 – 2016

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Điểm
1 1120456 Đậu Xuân Đức Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.0
2 1120478 Nguyễn Anh  Đức Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.4
3 1103013 Phạm Văn  Đương Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 7.6
4 1120677 Nguyễn Xuân  Hiệp Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.8
5 1105715 Trần Đức  Hùng Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 7.3
6 1107027 Nguyễn Văn  Linh Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.5
7 1121101 Nguyễn Văn  Lực Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.5
8 1108077 Bùi Vinh  Nam Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 7.7
9 1110818 Trần Minh  Thanh Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 8.0
10 1111329 Nguyễn Mạnh  Thắng Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 7.5
11 1012565 Đoàn Đình  Thường Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 51 0.0
12 1121896 Phan Văn  Tiến Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.5
13 1122080 Nguyễn Cảnh  Tuấn Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.7
14 1122102 Nguyễn Văn  Tuấn Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 6.4
15 1114026 Nguyễn Bá  Tùng Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 7.4

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *