Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 51

Hội đồng số 1 (Chuyên ngành Cầu)
Khóa 48+49+50+51
Địa điểm: Phòng 306A3

 Thành phần hội đồng chấm tốt nghiệp:

1. TS. Phạm Hoàng Kiên                  – Chủ tịch hội đồng
2. Ths. Lê Đắc Hiền                         – Thư ký
3. Ths. Nguyễn Đình Phương         – Ủy viên
4. Ths. Trần Thế Hiệp                      – Ủy viên
5. Ths. Bùi Công Độ                         – Ủy viên

Buổi 1 – Sáng ngày 19.1.2015 Bắt đầu từ 7h30

STT

Họ tên

Lớp

1

Nguyễn Trung Kiên

TĐHTKCĐ51

2

Kim Tuấn Vũ

nt

3

Đoàn Cao Sơn

nt

4

Nguyễn Hoàng Công

nt

5

Nguyễn Đức Duy

nt

6

Trịnh Văn Hùng

nt

7

Nguyễn Văn Điệp

nt

8

Trịnh Văn Huấn

nt

9

Triệu Tiến Trà

nt

Buổi 2 – Chiều ngày 19.1.2015 Bắt đầu từ 13h

STT

Họ tên

Lớp

1

Nguyễn Trọng Thái

TĐHTKCĐ51

2

Nguyễn Văn Thứ

nt

3

Nguyễn Văn Tiến

nt

4

Đỗ Khắc Tín

nt

5

Nguyễn Văn Hiệp

nt

6

Vũ Ngọc Tín

nt

7

Đỗ Danh Đức

nt

8

Nguyễn Văn Đạo

nt

9

Trần Văn Huỳnh

nt

Buổi 3 – Sáng ngày 20.1.2015 Bắt đầu từ 7h30

STT

Họ tên

Lớp

1

Hoàng Quang Khải

TĐHTKCĐ51

2

Nguyễn Đức Điệp

nt

3

Trịnh Thành Luân

nt

4

Kiều Minh Nhất

nt

5

Hoàng Trọng An

nt

6

Tạ Văn Hạnh

TĐHTKCĐ50

7

Nguyễn Văn Quyền

nt

8

Nguyễn Tất Thắng

nt

9

Phạm Hồng Cường

TĐHTKCĐ49

10

Phạm Văn Tân

nt

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG