Lịch Sử Thành Lập

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường thành lập ngày 7/1/2002 theo Quyết định số 21/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải. Với 09 giảng viên gồm 1 PGS, 1 tiến sỹ và 7 thạc sỹ, bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng tin học vào ngành xây dựng công trình giao thông. Không chỉ là ứng dụng thuần túy dưới dạng sử dụng các phần mềm thiết kế sẵn có, ở mức cao hơn hẳn, mục đích đào tạo của chuyên ngành Tự động hóa Thiết kế cầu đường là chuyên biệt hóa các phần mềm cũng như kết nối và phát triển chúng thành những sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của người dùng và nâng cao mức độ tự động hóa của chúng. Để đạt được mục đích đào tạo, các môn học do bộ môn phụ trách luôn có sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức về tin học và kiến thức của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, đây chính là cơ sở để tạo nên lợi thế cho kỹ sư của chuyên ngành Tự động hóa Thiết kế cầu đường. Với đặc điểm về nội dung như vậy, nội dung từng môn học là sự kết hợp giữa lý thuyết với ứng dụng thực tế thông qua việc ứng dụng phương pháp dạy học Project Based Learning, qua đó sinh viên chủ động tiếp cận với kiến thức cũng như cách ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Bên cạnh công tác đào tạo, bộ môn còn chủ động tham gia vào nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, hàng năm thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp cũng như thực hiện các hợp đồng tư vấn cho các dự án xây dựng công trình giao thông và một số lĩnh vực chuyên môn về tin học xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *