Lớp CDB1 K55 – Điểm thành phần môn THXD

Các bạn sinh viên trong lớp xem điểm theo đường link sau: Bảng điểm TP – Lớp CDB1 K55

Thời gian thắc mắc về điểm thành phần sẽ được điều chỉnh như sau:
11-12 AM thứ 4 ngày 29.11.2017 tại bm TDHTKCD (401A6).
Sau thời điểm này, điểm sẽ được đưa lên hệ thống.
 
Giáo viên phụ trách: Bùi Công Độ