Các ảnh hưởng của Gió đến kết cấu

Tên Tiếng Anh: Wind and Its Effects on Structures Tác giả:  Phạm Hoàng Kiên          TS., Công ty tư vấn thiết kế CTI Engineering, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8430 Kiến thức về gió và các ảnh hưởng của Đọc tiếp…