Tài liệu môn học Tin học xây dựng (Ứng dụng VBA trong AutoCAD – Excel)

Tài liệu môn học Tin học xây dựng dành cho các lớp Khoa Công trình

  1. Bài giảng Tin học xây dựng
  2. Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường
  3. Video bài giảng và hướng dẫn thực hành
  4. File dữ liệu thực hành các dự án.
  5. Phát triển AutoCAD bằng ActiveX và VBA
  6. Wiley – Excel 2007 Power Programming with VBA 
  7. Apress – AutoCAD 2004 VBA A Programmers Reference

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *