Tài liệu Tin học ứng dụng trong xây dựng các lớp Khoa Quốc tế

Tài liệu dành cho các lớp Cầu đường Pháp, Cầu đường Anh, Chương trình tiên tiến – Khoa Đào tạo Quốc tế.

 1. Bài giảng Tin học xây dựng
 2. Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường
 3. Video bài giảng và hướng dẫn thực hành
 4. File dữ liệu thực hành các dự án.
 5. Phát triển AutoCAD bằng ActiveX và VBA
 6. Wiley – Excel 2007 Power Programming with VBA 
 7. Apress – AutoCAD 2004 VBA A Programmers Reference
 8. BIM cho người mới học
 9. Bim Handbook 2nd Edition
 10. BIM & Construction Management 2Nd Ed (2015) Brad Hardin & Dave Mccool
 11. BIM & Integrated Design Strategies For Architectural Practice (2011) Randy Deutsch
 12. Bài giảng Revit Architecture 2015